2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

interreg
 
De cluster B³ (waaronder Campine) is één van de 23 partners in het project 2B Connect
die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.
 
Bij Campine zullen we het habitatgebied rond Campine verder valoriseren door aanleg van kikkerpoelen
en het bouwen van een vleermuizenverblijf (in samenwerking met Vito Hoogstraten).
Verder worden er buffers voorzien om de scheiding naar het natuurgebied te verbeteren
en komt er een corridor voor het grotere wild tussen de noord- en zuidkant van het bedrijf.
 
Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren.
De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding.
Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast
en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.
 
Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken.
Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein groener in te richten.
Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit
in te passen in de bedrijfsvoering.
Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont.
In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten.
Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.
2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar bedrijven en biodiversiteit
dichter bij elkaar te brengen.
Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

 

MILIEU

Zorg voor het milieu, gezondheid en veiligheid zijn essentiële elementen van ons Campine-beleid. Zij ondersteunen onze missieverklaring gericht op duurzaam beheer ondernemen. Campine investeert consequent in VGM- (veiligheid, gezondheid en milieu) gerelateerde projecten.

We passen de best beschikbare technologie en procedures toe om in te spelen op toekomstige regelgeving en onderschrijven lean-management en totale kwaliteitszorg concepten.

De toekenning van de nieuwe exploitatievergunning aan Campine in 2011 is een blijk van vertrouwen van de Vlaamse overheid in onze zin voor verantwoordelijkheid. Hierdoor kan Campine, als Seveso-bedrijf, haar activiteiten verder zetten voor een periode van twintig jaar tot 2031.

Campine beschouwt regelgeving als een opportuniteit om onze productportfolio beter te positioneren en onze professionele benadering op gebied van producttraceerbaarheid en risicopreventie te demonstreren.

De Veiligheid gezondheid en milieuteams (VGM-teams) garanderen een implementatie en nauwgezette dagelijkse opvolging van de regelgeving.

 

MILIEUBELEID

 1. milieuWij voldoen onder alle omstandigheden aan al de toepasbare wettelijke en andere gemaakte afspraken rond milieu en productveiligheid. Wij communiceren hierover open met al de belanghebbenden.
 2. Campine is in haar domein en met haar expertise een partner voor de overheid en zoekt in een constructieve dialoog mee naar duurzame oplossingen om de milieu-impact van haar producten en processen te beperken.

 3. Campine is een productie- en recyclage bedrijf dat continu werkt aan een beter en milieubewust imago. De milieu-impact van onze processen en onze producten wordt zo laag mogelijk gehouden en behoort tot de beste in de sector.

 4. Wij willen continu verbeteren en investeren in
 • een betere kennis van de impact van onze producten op milieu, veiligheid en gezondheid
 • de best beschikbare productieprocessen en -methodes om de milieuhinder en de veiligheid- en gezondheidsrisico's voor personeel en omgeving zo klein mogelijk te houden
 • het voorkomen van afval door het maximaal recycleren van allerhande (non-ferro) metalen en afvallen en het nuttig gebruik van bijproducten en reststromen als nieuwe grondstoffen
 • het rationele en spaarzame gebruik van verpakkingsmaterialen, rekening houdend met de eigenschappen van onze producten
 • het energieverbruik verlagen door monitoring van het verbruik en betere sturing van de processen
 • het bewaken en vermijden van ongecontroleerde uitstoot van afvalwater en luchtverontreinigende stoffen
 • het verlagen van de hinder voor onze omwonenden (verkeer, geluid, ...)

5.   Het milieubeleid van Campine maakt samen met het veiligheids- en het kwaliteitsbeleid deel uit van een geïntegreerd managementsysteem. Campine
      is dan ook ISO14001
gecertificeerd. Milieuzorg is voor iedereen een deel van zijn/haar taak. Wij bevorderen het milieubewustzijn bij medewerkers en
      onderaannemers via sensibilisatie, opleiding,
instructies en de gepaste middelen.

 

In de praktijk: een “gezonder leefmilieu en samenleving in de kanaalzone west ”

 • duurzaam omgaan met buren: participatie project in samenspraak met de buren en de overheden ‘Samen werken aan een gezonder leefmilieu en samenleving in de kanaalzone West te Beerse’
 • duurzaam omgaan met de omgeving: door gebruik van performante zuiveringstechnieken is er slechts een minimale uitstoot van stof, SO2 en gezuiverd afvalwater
 • duurzaam omgaan met natuur: Campine bezit meer dan 25 ha natuurgebied(met natuurinrichtingsplan) en werkt samen met LNE natuur en bos via een beheersovereenkomst. Het natuurbeheer is toegankelijk via wandelpaden

 

 

NATUURBEHEER

koeCampine bezit meer dan 25 ha natuurgebied aan de noord- en westkant van het bedrijf. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert dit gebied in samenwerking met Campine:

 • Om de heide te herstellen werd een groot gedeelte van het gebied geplagd om de oude zaden terug te laten opschieten.
 • In het gebied werden wandelpaden aangelegd die toegankelijk gemaakt zijn voor het publiek.
 • Een info- en rustplaats werd ingericht bij één van de ingangen van het gebied (Kwikstraat).
 • De omheining rond het natuurgebied laat toe dat het terrein op een ecologische manier wordt begraasd door Galloway runderen en Konik paarden.

 

We plannen nog:

 • Aanleg van duurzaam vleermuizenverblijf
 • Aanleg van vennen en poelen voor de heikikker en kamsalamander
 • Aanleg van fauna-corridors doorheen het industriegebied

 

slechtvalk
Ook op het bedrijfsterrein zelf voert Campine een duurzaam natuurbeheer. Zo werd in juli 2011 werd een platform met
nestkast voor slechtvalk geplaatst op een hoogte van bijna 50 meter op één van de schoorstenen van het bedrijf. Het nestplatform werd ontworpen en geplaatst door Campine NV in samenwerking met een aantal partners:
metaalconstructiebedijf I.T.A., PDM engineering, de kraanfirma’s Michielsen en Leemans, het Fonds voor Instandhouding
van Roofvogels (FIR) en het Agentschap voor Natuur en Bos. Onze nestkast kreeg begin april 2014 het bezoek van een broedpaar slechtvalken.

 

Met behulp van een biodiversiteitscan wordt op het terrein en in de bufferzones (via een beheersplan) maximaal gekeken om waardevolle vegetaties te behouden of verder te ontwikkelen.

 

 

WATERBEHEER

waterCampine heeft haar eigen waterzuiveringsinstallatie waarin het regenwater, proces en koelwater wordt    behandeld en de zware metalen, zoals lood en antimoon, worden verwijderd. Ons regenwaterbekken voorkomt het overlopen van de zuiveringsinstallatie bij zware regen. Het gereinigde water wordt voor het grootste deel hergebruikt om te sproeien en te koelen.

Een klein gedeelte gezuiverd water wordt nog geloosd. Momenteel is dit nog 1/5 of 20% van het niveau van 2000.

Hierdoor daalde onze vuilvracht geloosd Sb en Pb beide spectaculair en bevinden zich beiden ver
onder de vergunde hoeveelheid.

 

Onze streefdoelen:

 • maximale opvang en hergebruik van hemelwater
  • verminderen gebruik van drinkwater
  • vermindering gebruik van oppervlaktewater
  • bufferbekken voor opvang bij hevige regenval
 • minimale lozing
  • zuivering van al het afvalwater (wordt na zuivering ‘grijs’ water)
  • maximaal hergebruik van grijs water (= gezuiverd afvalwater)

 

 

LUCHTKWALITEIT

filterContinue investeringen hebben geleid tot een verdere verlaging van emissies, wat resulteert in minder stof op het terrein en in de buurt. Dit wordt gemonitord met een eigen meetnetwerk van neerslagkruiken.

Stof dat vrijkomt tijdens het proces wordt opgevangen in stoffilters die door een monitoringsysteem worden gecontroleerd.

Plaatsen waar stof kan vallen worden frequent gesproeid

De bedrijfsterreinen worden dagelijks gereinigd.

Bij de behandeling van stuivende producten wordt een mobiel nevelkanon ingezet.

 

 

BODEMKWALITEIT

Campine heeft steeds met de overheid samengewerkt om de historische verontreiniging op te lossen. Dit resulteerde in:

 • sanering van de historische stortplaatsen voor slakken (1996 – 2000) en monitoring van de kwaliteit van het grondwater.
 • sanering van het eigen industrieterrein (continu bij infrastructuurwerken).
 • sanering tuinen Kwikstraat en Nijverheidsstraat (2011).
 • sanering van onderwaterbodem en oevers van de bovenloop van de Diepteloop (2012).

 

 

AFVAL

Door een doorgedreven scheiding van afval, een nieuwe interne ophalingslogistiek en de inrichting van een centraal containerpark kunnen onze afvallen maximaal gerecycleerd worden.

Onze recyclagemogelijkheden zorgen ervoor dat lood en antimoon uit diverse interne en externe afvalstromen maximaal hergebruikt worden.

 

 

ENERGIEVERBRUIK

Milieugerichte acties omvatten energiebesparende maatregelen, die Campine’s energieverbruik verminderen.